WAŻNE!

1) Uczeń, kończący naukę w danym roku, otrzymuje świadectwo według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty w Polsce.

2) Uczniom przysługuje legitymacja szkolna, mająca wartość na terenie Polski.

System nauczania

I. W skład szkoły wchodzą:

• Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa

• Publiczne Gimnazjum

• Liceum Ogólnokształcące

II. Prowadzimy następujące zajęcia:

• w klasach I-III: edukacja wczesnoszkolna (język polski oraz elementy wiedzy o Polsce),

• W klasach pozostałych klasach:

- język polski,

- wiedza o Polsce (elementy historii i geografii Polski, wiedza o społeczeństwie)

• w wybranych klasach - religia.

III. Od roku szkolnego 2011/12 szkoła realizuje wyłącznie uzupełniający plan nauczania:

* zajęcia odbywają się raz w tygodniu po południu, w niektórych przypadkach również raz w miesiącu w sobotę.

* uczniowie są oceniani i klasyfikowani na podstawie : pracy na lekcji, pracy w domu, sprawdzianów itp.

* uczeń realizuje obowiązek szkolny w innej szkole (czeskiej, międzynarodowej itp.)

IV. Do Szkoły Polskiej przyjmowane są dzieci:

1) obywateli polskich czasowo przebywających bądź stale zamieszkujących za granicą

2) oraz dzieci osób pochodzenia polskiego nie będących obywatelami polskimi.

V. Nauka w Szkole Polskiej jest bezpłatna.

/szczegóły i inne informacje na temat organizacji nauki w naszej placówce znajdują się w Statucie szkoły - wiz. STRONA GŁÓWNA/

****************************************************************************

WAŻNA INFORMACJA!

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z §19 ust.1 pkt 3 i ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia jednych typów szkół do innych (DZ.U. Z 2004 R. NR.26, poz.232, z poźn. zm.) każdego ucznia przebywającego lub powracającego z zagranicy przyjmie się do szkoły w Polsce na podstawie:

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce.

2.Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowane w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane w warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

****************************************************************************

Kierownik szkoły: Agata Vlasáková